راه های ارتباطی

آدرس: رشت، روستای گردشگری سقالکسار، خیابان شهدا، سرای نوآوری های خلاق نفس