21/03/2024 20:00 - 21:30

این یک متن تست برای این اجرا است.

نوع بلیطقیمتسبد خرید
ردیف جلو راستریال1,000,000