شبیه ساز واقعیت مجازی EntomonVR، به عنوان اولین شبیه ساز واقعیت مجازی در حوزه حشره شناسی در سال ۱۳۹۹ توسط دپارتمان واقعیت گسترده سرای نفس طراحی و پیاده سازی شد.
با همکاریدانشگاه تربیت مدرس
سال بهره برداری۱۳۹۹
طراحی توسطدپارتمان واقعیت گسترده
پلتفرمرایانه شخصی